Đăng ký lưu học sinh kỳ mùa xuân 2023

2 mins read

Từ học kì mùa thu năm 2022, việc đăng kí lưu học sinh được thay đổi từ đăng kí thông qua danh sách lưu học sinh do Chi hội cơ sở cung cấp thành đăng kí theo link đăng kí chung và mỗi học kì sẽ thực hiện đăng kí lưu học sinh một lần.

Theo đó, link đăng kí sẽ được Hội SVVN tại Hàn Quốc – VSAK tạo và sẽ gửi cho các Chi hội thành viên và các bạn sinh viên tại các cơ sở đào tạo chưa thành lập Chi hội để triển khai đăng ký rộng rãi theo 2 thời điểm tương ứng với 2 học kỳ chính ở Hàn Quốc là học kỳ mùa thu và học kỳ mùa xuân.

Vì vậy, BTC-TĐ-KT Hội SVVN tại Hàn Quốc kính đề nghị các Chi hội triển khai đăng kí lưu học sinh học kì mùa xuân 2023 theo link sau để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của du học sinh theo học tại Hàn Quốc.

Link đăng kí: https://forms.gle/9Zde1YMaix6qw3sQ8

Thời hạn đăng kí: 24h00 ngày 30/04/2022.

Thông báo này thay cho email.

Previous Story

Chào mừng sinh viên mới SKKUVN 2023

Next Story

2023 International Food Culture Festival

Latest from Blog