Học bổng SHINHAN BANK 2023

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Shinhan Bank 2023, cụ thể như sau: 1. Điều kiện nộp học bổng: – Sinh viên chưa nhận bất cứ học bổng nào do VSAK và ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc…

Read More

Học bổng Woojung 2023 kỳ 2

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Woojung 2023 kỳ 2, cụ thể như sau: – Số lượng học bổng: 04 suất 1. Điều kiện nộp học bổng: 2. Tiêu chí đánh giá xét học bổng:  Criteria of Woojung Scholarship 2023 kỳ 2.docx  3.…

Read More

Học Bổng WOODUK 2023

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Wooduk 2023, cụ thể như sau: – Số lượng học bổng: 30 suất – Giá trị: Quỹ học bổng sẽ hỗ trợ cho sinh viên nhận học bổng 3 triệu/năm/sinh viên cho đến khi hoàn thành…

Read More